Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

Aktualności

Gmina Polanów wyłożyła projekt MPZP do publicznego wglądu

2017-02-07

W Gminie Polanów do publicznego wglądu wyłożony został projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla odcinka trasy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk oraz napowietrznej czterotorowej linii elektroenergetycznej 2x400 + 2x110 kV Żydowo - Żydowo Kierzkowo na terenie gminy Polanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W dniach od 09 lutego do 01 marca 2017 r. istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotowym dokumentem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie, ul. Wolności 4, w pokoju nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 lutego 2017 r. w sali nr 11 Urzędu Miejskiego o godzinie 11:00.

Zgodnie z polskim prawem, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, do projektu planu miejscowego mogą wnosić swoje uwagi. Wnioski i uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Polanowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2017 r.. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.