Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

Aktualności

Gmina Słupsk wyłoży projekt MPZP do publicznego wglądu

2017-07-10

W Gminie Słupsk do publicznego wglądu wyłożony zostanie projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego odcinka trasy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk na terenie Gminy Słupsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 13 lipca do 02 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk przy ul. Sportowej 34, w pokoju nr 16, w godzinach pracy Urzędu. W podanym terminie projekt dokumentu wraz z prognozą będzie opublikowany na stronie internetowej Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu o godz. 09:00.

Zgodnie z polskim prawem, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, do projektu planu miejscowego mogą wnosić swoje uwagi. Należy je składać na piśmie do Wójta Gminy Słupsk na adres: ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2017 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.