Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

Aktualności

Gmina Słupsk przyjęła uchwałę w sprawie MPZP

2017-09-25

Rada Gminy Słupsk, uchwałą nr XXXIV/428/2017, uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego odcinka trasy napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk na terenie gminy Słupsk.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.