Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

Aktualności

Stan prac na stacji

2017-11-23

Szanowni Państwo, wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowej inwestycji mamy przyjemność poinformować o postępach w pracach budowlanych.

W minionych tygodniach wykonano:

 • fundament pod autotransformator AT4,
 • ułożenie humusu,
 • fundamenty dla słupów linii 400 kV,
 • montaż systemów SOT i SUG.

Obecnie sprawdzane i testowane jest wyposażenie rozdzielni 400 kV.

Stan prac na stacji

2017-10-20

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że w ostatnich tygodniach na przedmiotowej inwestycji zrealizowano prace związane z:

 • niwelowaniem terenu stacji elektroenergetycznej,
 • wykonaniem fundamentów pod autotransformator AT4,
 • przeprowadzeniem testów oraz uruchomieniem R400 kV.

Wybudowano również fundamenty od słupa nr 1 do słupa nr 5 dla przebudowywanej linii czterotorowej oraz od słupa nr 1 do słupa nr 168 dla linii dwutorowej.

Gmina Słupsk przyjęła uchwałę w sprawie MPZP

2017-09-25

Rada Gminy Słupsk, uchwałą nr XXXIV/428/2017, uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego odcinka trasy napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk na terenie gminy Słupsk.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

Pozwolenie na budowę dla gminy Polanów

2017-08-11

Wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję nr 116/2017 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, zlokalizowanej w województwie zachodniopomorskim, na terenie gminy Polanów.

Gmina Słupsk wyłoży projekt MPZP do publicznego wglądu

2017-07-10

W Gminie Słupsk do publicznego wglądu wyłożony zostanie projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego odcinka trasy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk na terenie Gminy Słupsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 13 lipca do 02 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk przy ul. Sportowej 34, w pokoju nr 16, w godzinach pracy Urzędu. W podanym terminie projekt dokumentu wraz z prognozą będzie opublikowany na stronie internetowej Urzędu.

...

Ogłoszenie MPZP Gminy Kępice w Dzienniku Urzędowym

2017-06-21

W dniu 8 czerwca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego opublikowano uchwałę nr XXV/222/2017 Rady Miejskiej w Kępicach, dotyczącą uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, na terenie gminy Kępice.

Decyzja lokalizacyjna dla linii czterotorowej

2017-05-15

Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 2/2017 ustalił lokalizację inwestycji pn.: Budowa odcinka czterotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2x400 kV + 2x110 kV Żydowo – Żydowo Kierzkowo, realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk”.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

2017-04-26

Ostateczną stała się decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwutorowej linii napowietrznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk.

Przedmiotowe przedsięwzięcie wymienione jest w Planie rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 – 2025, w wykazie zamierzeń i zadań inwestycyjnych w okresie 2016 – 2020, jako linia stanowiąca przyłączenie oraz wyprowadzenie mocy z nowych źródeł wytwórczych w północnej części kraju. Jej realizacja jest istotna do wykorzystania nowych zasobów energetycznych produkowanych przez projektowane źródła wytwórcze.

Stan prac na stacji

2017-03-20

Miło nam Państwa poinformować, że w marcu zakończone zostały prace rozruchowe w zakresie:

 • R110 kV z wyłączeniem pól nr 24 FW Biały Bór oraz pola nr 18 AT4,
 • R400 kV (220 kV) gałąź 9-11.

Rozpoczęto testy administracyjne SSIN R110 kV oraz R220 kV z ośrodkami nadrzędnymi.

Trwają również prace związane z:

 • układaniem kabli obwodów wtórnych dla gałęzi 8 R400 kV,
 • montażem uziomu kratowego w gałęzi 4 R400 kV.

Gmina Polanów wyłożyła projekt MPZP do publicznego wglądu

2017-02-07

W Gminie Polanów do publicznego wglądu wyłożony został projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla odcinka trasy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk oraz napowietrznej czterotorowej linii elektroenergetycznej 2x400 + 2x110 kV Żydowo - Żydowo Kierzkowo na terenie gminy Polanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W dniach od 09 lutego do 01 marca 2017 r. istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotowym dokumentem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie, ul. Wolności 4, w pokoju nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 ...