Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

O Inwestycji

Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk stanowi realizację celów publicznych wskazanych w art. 6 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dn. 21.08.1997 r. (Dz. U. z 1997, nr 115, poz. 741 z późn. zm.) i jest inwestycją celu publicznego, dzięki czemu może korzystać ze specjalnych przepisów prawa przewidzianych dla tego rodzaju przedsięwzięć.

Dla realizacji linii napowietrznej 400 kV relacji Żydowo Kierzkowo - Słupsk niezbędna jest budowa stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo. Prace w tym zakresie obejmą m.in. nabycie nieruchomości pod budowę stacji; wykonanie badań geotechnicznych; wykonanie wycinki i karczowania pni drzew na terenie stacji; zakup i dostawę niezbędnych do wybudowania stacji urządzeń, aparatury i materiałów; budowę stacji 400 (220) / 110 kV; przebudowę istniejącej linii napowietrznej 220 kV Żydowo - Gdańsk 1; przebudowę odcinka linii 15 kV, kolidującej z terenem projektowanej stacji.

Po wybudowaniu, linia elektroenergetyczna 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk, stanie się istotnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, zapewniającym stabilność jego pracy i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do systemu dystrybucyjnego, w związku z czym jest inwestycją o znaczeniu ponadlokalnym.

Wybór trasy linii

Niezwłocznie po podpisaniu umowy Wykonawca przystąpił do prac związanych z ustaleniem optymalnego przebiegu trasy linii, przede wszystkim biorąc pod uwagę istniejące i planowane obszary zabudowy mieszkaniowej i tereny cenne przyrodniczo. Zgodnie z założeniami przyjętymi po wstępnych konsultacjach z przedstawicielami samorządów lokalnych, trasa linii przebiegać będzie przez obszary należące do:

  • dwóch województw: zachodniopomorskiego i pomorskiego;
  • dwóch powiatów: koszalińskiego i słupskiego;
  • czterech gmin: Polanów, Kępice, Kobylnica oraz Słupsk.

Łączna długość linii wyniesie ok. 61 kilometrów.

Proponowany przebieg planowanej trasy linii elektroenergetycznej Proponowany przebieg planowanej trasy linii elektroenergetycznej

Ostateczny przebieg trasy linii będzie wynikiem konsultacji społecznych prowadzonych w ramach realizacji przedmiotowego zadania. Wybrany zostanie wariant najkorzystniejszy i o najmniej konfliktowym przebiegu.

Rozwiązania konstrukcyjne

Przy budowie projektowanej linii będą zastosowane:

  • kratowe konstrukcje słupów dwutorowych lub czterotorowych o rozwiązaniach typowych, leśnych i nadleśnych lub pełnościenne przystosowane do montażu wysokościowego;
  • średnia rozpiętość przęseł (odległość między słupami) - ok. 450 m, może się zmieniać w zależności od rodzaju słupów i profilu terenu;
  • przewody fazowe aluminiowo-stalowe w wiązce trójprzewodowej (3 × AFL-8: 350 mm2);
  • przewody odgromowe (uziemiające) zawierające wiązki światłowodowe;
  • fundamenty - prefabrykowane, terenowe i zalewowe, zaprojektowane dla ustalonych obciążeń (tzn. typu słupa) i warunków gruntowych potwierdzonych badaniami (odwierty);
  • szerokość pasa technologicznego linii - 70 m (po 35 m od osi linii).

Sylwetki słupów

Typowe sylwetki słupów dla projektowanej linii Typowe sylwetki słupów dla projektowanej linii