Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

Znaczenie Inwestycji

W związku z szybkim rozwojem ekologicznych źródeł energii elektrycznej, w tym m.in. elektrowni wiatrowych, wystąpiła potrzeba rozbudowy sieci przesyłowej w celu umożliwienia wyprowadzenia mocy z tych elektrowni. Konieczność rozbudowy sieci przesyłowej w północnej części kraju wymaga rozpoczęcia szeregu przedsięwzięć inwestycyjnych, do których zaliczono:

 • budowę nowej stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo;
 • budowę powiązań z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE) liniami 400 kV z rozdzielni Żydowo Kierzkowo.

Realizacja tych inwestycji umożliwi:

 • w okresie przejściowym wprowadzenie istniejących linii elektroenergetycznych 220 kV;
 • wykonanie przewidywanych do wybudowania nowych linii dwutorowych 2 x 400 kV i pracę w okresie przejściowym po jednym torze tych linii na napięciu 220 kV;
 • etapową rozbudowę stacji Żydowo, dostosowaną do planowanej budowy elektroenergetycznych linii 400 kV wiążących tę stację z KSE;
 • przyłączenie farm wiatrowych, po realizacji kolejnych etapów rozbudowy stacji i budowy elektroenergetycznych linii przesyłowych 400 kV wychodzących z tej stacji;
 • zapewnienie ciągłości zasilania elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej 110 kV w węźle Żydowo;
 • zapewnienie ciągłości pracy elektrowni pompowo - szczytowej Żydowo.

Zakończenie budowy linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk planuje się na rok 2019.

Krajowy System Elektroenergetyczny

Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napieć Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napieć

Wytworzonej w elektrowni energii elektrycznej nie można magazynować. Oznacza to, że system przesyłowy musi być na tyle elastyczny, aby w każdym momencie dostarczyć odpowiednią ilość energii do właściwych odbiorców. W pracy systemu konieczne jest jednoczesne przesyłanie energii na znaczne odległości z zachowaniem zdolności do zmiany kierunków i ilości przesyłanej energii. Aby zapewnić takie funkcjonowanie systemu, niezbędne jest utrzymywanie i rozwój sieci najwyższych napięć, dzięki którym można przesłać największą ilość energii w najkrótszym czasie oraz zminimalizować straty energii w trakcie jej przesyłu.

Dostarczenie energii elektrycznej do gospodarstw domowych jest możliwe dzięki właściwemu funkcjonowaniu rozległego systemu przesyłu energii, czyli systemu stacji i linii elektroenergetycznych o różnych napięciach. W skrócie cały proces, od momentu wytworzenia do dostarczenia energii odbiorcy, wygląda następująco:

 • elektrownie produkują energię, po czym w rozdzielniach SN/NN (średnie napięcie/najwyższe napięcie) podwyższa się jej napięcie w celu przesłania na duże odległości;
 • liniami najwyższych napięć (NN, w Polsce 220 i 400 kV) przesyła się energię do lokalnych stacji NN/WN (najwyższe napięcie/wysokie napięcie), gdzie napięcie zmniejszane jest do 110 kV;
 • liniami wysokich napięć (WN, w Polsce o napięciu 110 kV) przesyła się energię na odległości nie przekraczające kilkudziesięciu kilometrów do stacji WN/SN;
 • liniami średnich napięć (SN, w Polsce o napięciach 10, 15, 20 lub 30 kV) energia przesyłana jest do typowych transformatorów słupowych SN/nn;
 • liniami niskiego napięcia (nn - najniższych napięć, 400 i 230 V) energia przesyłana jest do końcowych odbiorców (np. gospodarstw domowych).
Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy

System przesyłowy w Polsce

Obecnie w Polsce eksploatowanych jest ok. 8 tys. km linii o napięciu 220 kV i ok. 6 tys. km linii o napięciu 400 kV, jednak system przesyłowy w Polsce wymaga wielu nowych inwestycji i modernizacji istniejącej infrastruktury. Brakuje przede wszystkim nowoczesnych linii przesyłowych 400 kV i zdolnych je obsłużyć stacji elektroenergetycznych. Bardzo istotne znaczenie ma też fakt, że większość mocy wytwórczych (elektrowni) zlokalizowanych jest na południu i w centrum kraju. Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk, budowa stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo wraz z instalacją transformatora 220/110 kV, to kolejny krok w stronę modernizacji sieci przesyłowej.